Godziny lekcyjne

1.   08.00 – 08.45
2.   08.55 – 09.40
3.   09.50 – 10.35
4.   10.55 – 11.40
5.   11.50 – 12.35
6.   12.40 – 13.25
7.   13.30 – 14.15
8.   14.20 – 15.05

Czwartek 24.01.2019

U nas załatwisz sprawę przez platformę:

Rekrutacja 3

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu "Wiedza kluczem do sukcesu"

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie ogłasza rekrutację do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” na I semestr roku szkolnego 2018/2019, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Działania zaplanowane w Projekcie:

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

b) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z chemii

c) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z języka niemieckiego,

d) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z języka angielskiego

e) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z fizyki,

f) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu z biologii 

g) zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu z geografii

h) indywidualne doradztwo edukacyjno –zawodowe

 

Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu:

  • wszyscy uczestnicy/uczestniczki projektu mają zapewniony obiad
  • uczestnikom/uczestniczkom  spoza Choszczna zapewniony jest odwóz do domu

 

O udział w Projekcie mogą  ubiegać się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie
.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji” i złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

- formularza zgłoszeniowego do projektu;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa

   w projekcie;

- oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

- oświadczenia uczestnika projektu dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych;

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku:

- krótki opis zainteresowań w przypadku uczniów  ubiegających się o udział  w  zajęciach specjalistycznych  (biologia, j.niemiecki, j. angielski, chemia, fizyka, geografia).

 

Dokumenty  do pobrania w Biurze Projektu w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie, ul. B. Chrobrego 31 A, gabinet pedagoga Pani Marioli Pieśkiewicz (nr pokoju 1A) oraz na stronie stronie szkoły zschoszczno.edupage.org      
w zakładce Projekty unijne – „Wiedza kluczem do sukcesu”.

 

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć  w Biurze Projektu 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie, ul. B. Chrobrego 31 A,
w godzinach  8.00-15.00 - gabinet pedagoga Pani Marioli Pieśkiewicz (nr pokoju 1A). 
w terminie 

do 12 lutego 2019 r.

 

W  przypadku Kandydata niepełnoletniego (w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.

Do celów rekrutacji Dyrektor powołał Komisję w składzie:

Przewodniczący – Małgorzata Jędras

Członek – Mariola Pieskiewicz

Członek – Katarzyna Piotrowiak – Tyc

 

Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału

w Projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 17 września 2018 roku na tablicy ogłoszeń

w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie stronie szkoły zschoszczno.edupage.org w zakładce Projekty unijne – „Wiedza kluczem do sukcesu”.

 

Do pobrania:

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa

załącznik nr 3 - opinia wychowawcy

załącznik nr 4 - ochrona i przetwarzanie danych osobowych

regulamin rekrutacji

Koncert „Ku Niepodległej”

Informacja nt. rekrutacji na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 11-12.02.2019r.

W ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych organizowany jest dwudniowy (11-12.02.2019r.) wyjazd do Warszawy - Centrum Nauki Kopernik dla uczestników/uczestniczek Projektu. Udział w wyjeździe jest dobrowolny i bezpłatny, tzn. zapewniony jest dojazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, warsztaty w Centrum Nauki Kopernik.
Wyjazd poprzedzi nabór uczniów/uczennic w drodze rekrutacji zgodnie z opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminem Rekrutacji uczniów/uczennic na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. 10 stycznia 2019r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników/uczestniczek wycieczki. Osoby zainteresowane udziałem powinny złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny  u koordynatora, w Biurze Projektu i do pobrania na stronie szkoły) w Biurze Projektu do 15 stycznia 2019r.
Wyniki rekrutacji  – zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Biura Projektu 16.01.2019r.
W przypadku rezygnacji wytypowanego uczestnika, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z największą ilością punktów. Po zakwalifikowaniu na wyjazd, zakwalifikowany uczeń/uczennica zobowiązany/na jest do złożenia w Biurze Projektu (w wyznaczonym terminie przez Koordynatora Projektu) zgody Rodziców  na wyjazd (druk do pobrania w Biurze Projektu). Regulamin wycieczki.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE SEMESTR II PROJEKTU

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pomocy naukowych i dydaktycznych do prowadzenia wyszczególnionych zajęć w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Link BIP

Matematyka Biologia (R) Chemia Podręczniki
Matematyka.docx Biologia_1.docx Chemia.docx
  Biologia_2.docx   Podreczniki.docx
  Biologia_3.docx    
  Biologia_4.docx    
  Biologia_5.docx    
  Biologia_6.docx    
  Biologia_7.docx    
  Biologia_8.docx    
  Biologia_9.docx    
  Biologia_10.docx    
  Biologia_11.docx    

"Wiedza kluczem do sukcesu"

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu
pt."Wiedza kluczem do sukcesu"
 

 

Możesz kliknąć na poniższy banner aby dowiedzieć się więcej o projekcie: